หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

posted on 27 Jul 2008 22:37 by bknine
 

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

 

           การจัดการด้านสุขภาพ  หมายถึง  การที่ชุมชน / หมู่บ้าน มีกระบวนการร่วมกันในการ

วางแผนด้านสุขภาพ มีการจัดการงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านสุขภาพ  มีการจัดกิจกรรม

ด้านสุขภาพ และมีการสรุปประเมินผลการจัดการด้านสุขภาพ    

การจัดเวทีหมู่บ้านจัดการสุขภาพ   3 เวที (9ขั้นตอน)

 เวทีที่1     เวทีสร้างความเข้าใจในกลุ่มผู้นำชุมชน

  • วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/ทุนทางสังคมละเตรียมเก็บข้อมูล

     

 

เวทีที่2      เวทีวิเคราะห์ข้อมูล

  •  ใช้แบบประเมินตนเองของหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
  •  ข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
  •  ข้อมูล จปฐ./ จัดทำแผนที่ชุมชน

        

                                         

 เวทีที่3   เวทีวิสัยทัศน์หมู่บ้านและแผนชุมชน

  • - หมู่บ้านที่พึงประสงค์/จัดลำดับความสำคัญของปัญหา/จัดทำตัวชี้วัดหมู่บ้าน
  • - จัดทำแผนชุมชนเพื่อกำหนดกิจกรรมด้านสุขภาพตามสภาพปัญหาชุมชน

   สถานีอนามัยบ้านคลองเก้า ได้จัดทำเวที่ประชาคมหมู่บ้านจัดการสุขภาพขึ้น ณ.หมู่ที่5   แล้ว   2เวที   (รอรูปก่อนนะจ๊ะ)

 

 

edit @ 31 Jul 2008 20:47:53 by hc00944